วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

AIRBUS ชี้ธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ในไทยมีโอกาสโต โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ช่วยเหลือ ค้นหา

05 พ.ย. 2023
153

AIRBUS ชี้ธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ในไทยมีโอกาสโต โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ช่วยเหลือ ค้นหา

บริษัทแอร์บัส ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลก เผยว่าธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการค้นหาและกู้ภัย

ประเทศไทยมีประชากรกว่า 70 ล้านคน แต่มีเฮลิคอปเตอร์ให้บริการอยู่เพียง 300 ลําเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ เฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่ยังมีอายุมากกว่า 20 ปี ทําให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่ํากว่ามาตรฐาน

ในด้านการแพทย์ เฮลิคอปเตอร์มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการนําส่งผู้ป่วยวิกฤตไปยังโรงพยาบาล หรือการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที นอกจากนี้ เฮลิคอปเตอร์ยังสามารถนําส่งแพทย์เฉพาะทางไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อีกด้วย

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เฮลิคอปเตอร์มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านการแพทย์และการอพยพ รวมถึงการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างมาก

ส่วนด้านการค้นหาและกู้ภัย เฮลิคอปเตอร์มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาผู้สูญหายในป่าลึก บนภูเขา หรือพื้นที่อันตรายต่างๆ โดยเฉพาะการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ซึ่งเฮลิคอปเตอร์จะช่วยให้สามารถเข้าถึงและกู้ภัยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุได้เป็นอย่างมาก

ดังนั้น การขยายธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทย ทั้งในด้านการลงทุนซื้อเฮลิคอปเตอร์ใหม่ที่ทันสมัย การฝึกอบรมนักบิน และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการด้านเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างแท้จริง