วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

5 วิธีลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแลดล้อมย้ำกระทงโฟมย่อยสลายนานถึง 500 ปี

27 พ.ย. 2023
199

5 วิธีลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแลดล้อมย้ำกระทงโฟมย่อยสลายนานถึง 500 ปี

การลอยกระทงเป็นประเพณีที่สําคัญของไทยในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี แต่ปัจจุบันพบว่าการลอยกระทงกําลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระทงส่วนใหญ่ทําจากโฟมซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ดังนั้นจึงควรหันมาใช้กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วิธีทํากระทงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

1. ใช้กระดาษแทนโฟม
กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนํากระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้กระดาษไขได้อีกด้วย

2. ใช้วัสดุธรรมชาติ
วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กาบกล้วย ฟาง หญ้าแฝก ก็สามารถนํามาทําเป็นกระทงได้ วัสดุเหล่านี้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

3. ใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้
สําหรับภาชนะที่ใส่เทียน อาจเปลี่ยนจากโฟมมาใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ เช่น กะลามะพร้าว หรือเปลือกผลไม้ เพื่อลดปริมาณขยะ

4. ใช้เทียนไขธรรมชาติ
เทียนไขปัจจุบันส่วนใหญ่ทําจากพาราฟิน ซึ่งเป็นปิโตรเลียมโพรดักส์ สามารถหันมาใช้เทียนไขจากธรรมชาติ เช่น น้ํามันมะพร้าว ขี้ผึ้ง เป็นต้น

5. รณรงค์การเก็บกวาดทําความสะอาด
หลังจากลอยกระทงแล้ว ควรร่วมมือกันเก็บกวาดกระทงและขยะต่างๆ บริเวณริมฝั่งแม่น้ําให้สะอาด เพื่อป้องกันมลภาวะทางน้ําและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การลอยกระทงเป็นประเพณีที่สวยงาม ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป แต่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากทุกคนร่วมมือกัน ก็จะสามารถรักษาประเพณีอันงดงามนี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน