วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนวัน “หยุดชดเชยปีใหม่” วันที่ 2 ม.ค. 2567

03 พ.ย. 2023
183

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนวันหยุดชดเชยปีใหม่ วันที่ 2 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเลื่อนวันหยุดชดเชยปีใหม่ ซึ่งเดิมกําหนดให้หยุดวันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันที่ 5 มกราคม 2567 แทน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความสะดวกในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่มาของการหยุดชดเชยปีใหม่

การหยุดชดเชยปีใหม่เป็นวันหยุดพิเศษที่กําหนดขึ้นเพื่อชดเชยวันหยุดที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากปีใหม่ 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดวันหยุดชดเชยในวันถัดไป คือ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 3-4 วัน ตามประเพณี

เหตุผลการเลื่อนวันหยุดชดเชย

สาเหตุหลักที่ ธปท. ประกาศเลื่อนวันหยุดชดเชย เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชน เนื่องจากวันที่ 2 ม.ค. เป็นวันแรกของการเปิดทําการในปีใหม่ หากมีวันหยุดติดต่อกัน 3-4 วันอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน จึงเลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่ 5 ม.ค. แทน ซึ่งจะทําให้มีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น

ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน

การเลื่อนวันหยุดชดเชยอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนการทํางานและการจัดกิจกรรมของภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนวันหยุด เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น

สําหรับประชาชนทั่วไป อาจมีความสับสนเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงวันหยุด แต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนัก

สรุปได้ว่า การเลื่อนวันหยุดชดเชยปีใหม่ของ ธปท. นั้นมีเหตุผลสมควรในการรักษาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและการให้บริการภาครัฐในช่วงเปิดปีใหม่ แม้อาจส่งผลกระทบบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้