วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ความผูกพันต่อกฎหมายในการแข่งขันมวย

04 ม.ค. 2024
207

ความผูกพันต่อกฎหมายในการแข่งขันมวย

ความผูกพันต่อกฎหมายในการแข่งขันมวย

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทย การแข่งขันมวยไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แต่การแข่งขันมวยมักจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นจึงมีกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อควบคุมการแข่งขันให้ปลอดภัยมากที่สุด

ประวัติความเป็นมาของการควบคุมการแข่งขันมวย

การแข่งขันมวยในไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจัดเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเพื่อความบันเทิง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 เริ่มมีการจัดให้นักมวยฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบและมีกติกามากขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงอนุญาตให้มีการแข่งขันมวยอย่างเป็นทางการ มีการสร้างเวทีมวยและเก็บค่าผ่านประตู ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้มีการออกกฎหมายควบคุมมวยไทยเป็นครั้งแรก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมวย

1. พระราชบัญญัติมวย พ.ศ. 2476 เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาควบคุมการแข่งขันมวยโดยตรง มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการแข่งขัน อายุของนักมวย การตรวจสุขภาพ และบทลงโทษ

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬามวย พ.ศ. 2528 ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมและออกกฎหมายฉบับใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมกีฬามวยเพื่อดูแลทุกขั้นตอน

3. กฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการมวย เพื่อกําหนดรายละเอียดของกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬามวย

สาระสําคัญของกฎหมายและข้อบังคับในการแข่งขันมวย

กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันมวยมีสาระสําคัญที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักมวย อาทิ

– ข้อกําหนดเรื่องอายุและน้ําหนักของนักมวยแต่ละรุ่น

– มาตรฐานและคุณสมบัติของอุปกรณ์การแข่งขัน เช่น นวม ผ้าพันมือ ถุงมือ

– ขั้นตอนการตรวจและรับรองสุขภาพของนักมวยก่อนขึ้นชก

– จํานวนยกและเวลาพักระหว่างยกของการแข่งขันแต่ละรุ่น

– บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติและการฝึกอบรมของกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ประจําเวที เพื่อให้การตัดสินและดูแลความปลอดภัยมีมาตรฐานและยุติธรรม

ด้วยกฎหมายและกติกาการแข่งขันที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทําให้การแข่งขันมวยไทยในปัจจุบันมีความปลอดภัยและเป็นธรรมมากขึ้น ช่วยรักษามวยไทยให้เป็นศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของไทยสืบไป